Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Horse& Home Decoration , gevestigd in Koningsbosch (Limburg)

Ter name van:
Horse & Home Decoration
Koestraat 51
6104 AK Koningsbosch

internet www.horsehomedecoration.com
E-mail: info@horsehomedecoaration.com
Bank: NL08 KNAB 0612 6325 55
K.v.K. nr: 90037928
B.T.W.nr: NL004781567B20

Versie geldig vanaf 24-06-2023

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand van deze zaken, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument : zijnde een natuurlijke persoon die een product koopt en die niet handelt voor een beroep of bedrijf;
Dag : kalenderdag
Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel – waaronder ook de e-mail- dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
Ondernemer : Horse & Home Decoration
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten; digitale inhoud en / of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Product: goederen en/of diensten;
Prijs: de prijs van het aangeboden product en / of dienst , inclusief BTW en exclusief de verzendkosten ;
Technieken voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
Verzendkosten: kosten verbonden aan het verzenden van het product of dienst.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op
iedere tussen ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst. De
voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website waarop de betreffende goederen worden aangeboden. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ondernemer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door ondernemer erkend.
1.4 Ondernemer garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ondernemer bestellingen tenminste
binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen
7 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel
slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. De consument heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ondernemer geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden of bij het overeengekomen afhaalpunt is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Bij bezorging bij een afhaalpunt geldt het traceerbewijs inhoudende de aanbieding bij het afhaalpunt als bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Bij ontvangst van uw bestelling wordt u verzocht te controleren of alle bestelde artikelen in goede orde ontvangen zijn. Bij eventuele opmerkingen wordt u verzocht dit binnen 48 uur na levering van het pakket te melden. Deze melding dient u per mail te verzenden aan info@horsehomedecoration.com inclusief de illustrerende foto’s van het geconstateerde probleem. Later gemelde onregelmatigheden vallen weliswaar onder de van toepassing zijnde garantie, hetgeen mede afhankelijk is van de ingebruikname- of duur van het in bezit hebben van het product.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
3.4 De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de overeengekomen wijze van verzenden. Alvorens de overeenkomst tot stand komt wordt dit met de consument vastgesteld.
3.5 Ondernemer kan een drempelwaarde instellen voor gratis verzenden. De drempelwaarde voor gratis verzenden is een minimum bestelwaarde van €75,- De minimum bestelwaarde van € 75,- moet ook worden gehaald na het retourneren van artikelen om in aanmerking te blijven voor gratis verzending. Indien de minimum bestelwaarde onder de € 75,- komt, worden de verzendkosten verrekend met de retour gestuurde artikelen.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop op afstand, heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren.
4.2 Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn geleverd conform het gestelde in artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na levering ex artikel 2.3 schriftelijk / via e-mail melding te maken bij ondernemer. Indien de consument binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de consument gebonden aan de koop.
4.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4.4 Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product binnen 28 dagen (na levering aan de consument ex artikel 2.3) aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.5 De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
4.6 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3
4.7 Ondernemer zal binnen 14 dagen, na een goede ontvangst van de retourzending, zorgen voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag aan de consument wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken aan consument terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
4.8 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
4.9 Het herroepingsrecht geldt niet voor: dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die
een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf);
verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken;
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld
i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij ondernemer dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ondernemer. Het vorenstaande met in achtneming van de Wet Persoonsregistraties. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van bedrijven die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. postbedrijf, bank, websitebeheerder).
5.2 Ondernemer respecteert de privacy van de consumenten van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de betreffende persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst , de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Horse & Home Decoration jegens Horse & Home Decoration kan doen gelden op grond van de Wetten/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan ondernemer) deze gebreken binnen 14 dagen na ontvangst te melden aan ondernemer.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de consument door ondernemer gegrond worden bevonden, zal ondernemer de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van ondernemer bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ondernemer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ondernemer uit te keren bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de consument jegens ondernemer in gebreke is.
B) de consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ondernemer en/of gebruiksaanwijzing
op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt ondernemer zich het
recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te
herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ondernemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van ondernemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 ondernemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen ondernemer en een consument komt tot stand nadat een bestelling
/ opdracht door ondernemer op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending
geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van ondernemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

10. Overmacht

10.1 Ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,
nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel
te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Het vorenstaande geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Horse & Home Decoration is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
aanwijzingen op de verpakking alsmede de instructies van de fabrikant. Mocht Horse & Home Decoration op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn dan bedraagt dit maximaal het factuurbedrag van de aankoop.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door ondernemer aan consument verkochte en geleverde zaken blijft bij ondernemer zolang de consument de vorderingen van ondernemer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en /of zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze en / of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en/ of zolang de consument de vorderingen van ondernemer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door ondernemer geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen
mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en / of te vervreemden.
12.4 De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ondernemer of een door ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin ondernemer de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan welrechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te brengen.
12.6 De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ondernemer.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ondernemer en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Roermond kennis, tenzij ondernemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die
geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

0

Your Product Winkelwagen

The Cart is Empty
No Product in the Cart!